• image
 • image
Previous Next

ŚWIETLICA

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Pobierz kartę zgłoszenia:  KARTA ZGŁOSZENIA - ŚWIETLICA

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

OBOWIĄZUJĄCY

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

 IM. A. GRUBBY W ZELGOSZCZY

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  ( Dz. U. z 2014 r, poz.642)

 I. Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Zelgoszczy, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły. W uzasadnionych przypadkach (czas pracy rodziców (opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole) na pisemny wniosek rodziców na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać dzieci z Zelgoszczy (jeśli w grupach zajęć świetlicy będzie miejsce). W zajęciach świetlicy uczestniczą także dzieci, które nie biorą udziału  w innych planowanych zajęciach edukacyjnych  (np. wychowanie fizyczne, religia/etyka, wdżwr).
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali, na placu zabaw lub na  boisku szkolnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach.
 4. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
 5. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy (dostosowywany w miarę potrzeb), zatwierdzany przez Dyrektora szkoły i przedstawiany do wiadomości wychowankom  i ich rodzicom.

II. Cele i zadania świetlicy

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

a) Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;

b) Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

 

c) Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień;

d) Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;

e) Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

f) Współpraca z rodzicami (opiekunami), wychowawcami, pedagogiem i logopedą w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

III. Założenia organizacyjne

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się przed lub po skończonych zajęciach edukacyjnych lub pozalekcyjnych, zgodnie z ustaleniami Dyrektora szkoły i są związane z organizacją  dowozu szkolnego.  W uzasadnionych przypadkach czas pracy świetlicy może ulec zmianie za zgodą Dyrektora szkoły.
 2. W zajęciach świetlicowych mogą brać udział uczniowie klas „0”–VI w grupach nie większych niż 25 osób.
 3. Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest „Karta zgłoszenia  dziecka do świetlic szkolnej”, stanowiąca załącznik do regulaminu. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest całkowite wypełnienie karty zgłoszenia. Karty nieuzupełnione będą zwracane rodzicom do uzupełnienia.
 4. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  składana jest przez rodziców  w sekretariacie szkoły do dnia 15 września każdego roku szkolnego oraz w uzasadnionych przypadkach w trakcie roku szkolnego ( tzn. przyjęcia ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego, sytuacje losowe, rodzinne).  
 5. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin świetlicy.
 6. W świetlicy szkolnej mogą również przebywać uczniowie skierowani do niej przez Dyrektora lub inną upoważnioną osobę (pracownika szkoły) w wyjątkowej sytuacji, np. gdy istnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela lub oczekiwanie dziecka na rozpoczęcie zajęć.
 7. W przypadku gdy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze, nie szanuje sprzętu i wyposażenia świetlicy bądź w przypadku powtarzających się sytuacji niezastosowania się do obowiązującego regulaminu uczeń może zostać wykluczony z zajęć świetlicowych.
 8. Uczniowie dojeżdżający autokarem szkolnym są odprowadzani do autokaru przez nauczyciela świetlicy lub nauczyciela dyżurnego zgodnie z harmonogramem.
 9. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice we wniosku o przyjęcie dziecka na świetlicę. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze Świetlicy.
 10. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczenia świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do świetlicy w formie pisemnej podpisanej przez rodzica/opiekuna lub telefonicznie do sekretariatu szkoły. W przypadku braku takiej informacji od rodziców/opiekunów dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 11. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się na świetlicę.
 12. W świetlicy obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu do nagrywania.
 13. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.

 

IV. Prawa i  obowiązki uczestnika świetlicy.

 1. Uczestnik świetlicy ma prawo do:

a) udziału w zajęciach organizowanych na świetlicy,

b) poszanowania godności i dóbr osobistych, 

c) uzyskania pomocy w czasie odrabiana zadań domowych,

d) pomocy wychowawcy związanej z problemami szkolnymi, uczniowskimi, osobistymi i rodzinnymi,

e) korzystania z wyposażenia świetlicy za zgodą prowadzącego zajęcia.

 1. Obowiązki uczestnika świetlicy:

a) zastosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy,

b) poszanowanie sprzętu, pomocy dydaktycznych i gier, z których korzysta w czasie zajęć tylko za zgodą wychowawcy świetlicy,

c) po zakończonych zajęciach pozostawienie miejsca pracy lub zabawy w odpowiednim porządku,

d) zachowanie niezagrażające bezpieczeństwu innych uczniów w świetlicy,

e) poszanowanie godności i dóbr osobistych innych uczniów,

f) szczególna dbałość o dobrą komunikację między uczniami różnych grup wiekowych,

g) zachowanie się uczestników świetlicy w sposób kulturalny w stosunku do innych osób, a w szczególności niezakłócanie pracy innym poprzez swoje hałaśliwe zachowanie.

V. Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy

 1. Rodzice (opiekunowie) uczniów mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły, czas pracy  lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki  w szkole.
 2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki, świetlicy informując o swojej decyzji wychowawcę klasy, do której uczęszcza dziecko.
 3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
 4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.
 5. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.
 6. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do respektowania regulaminu świetlicy.

VI. Dokumentacja świetlicy

       Dokumentację świetlicy stanowią:

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy.
 3. Dzienniki zajęć świetlicy.
 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 5. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.


 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016r.

 

 

 

 

Czwartek08GrudzieńTydzień 49